CLANCOMMUNITY >

(smile - ) - , . , , , . .

, . , . , ;) !

Three Kingdoms
:ZHANG_FEI:
:SUN_SHANG:
:SIMA_YI:
:DONG_ZHUO:
:TAISHI_CI:
:MA_TENG:
:YUAN_SHAO:
:XU_HUANG:
:HUANG_ZHONG:
:GAN_NING:
:HAN_SUI:
:DIAN_WEI:
:GONGSUN_ZAN:
:LIU_BEI:
SUN_JIAN
:ZHANG_YAN:
:TAO_QIAN:
:YUE_JIN:
:KONG_RONG:
:MA_CHAO:
:ZHENG_JIANG:
:XIAHOU_YUAN:
:ZHUGE_LIAN:
:ZHOU_YU:
:CAO_CAO:
:LU_BU:
:GUAN_YU:
:SUN_CE:
:YUAN_SHU:
:LIU_ZHANG:
:ZHANG_LIAO:
:LIU_BIAO:
:SUN_QUAN:
:XIAHOU_DUN:
:ZHAO_YUN:
GONG_DU
:HUANG_SHAO:
:HE_MAN:
:ZHANG_KAI:
:PEI_YUANSHAO:
:HE_YI:
:SIMA_WEI:
:SIMA_YING:
:SIMA_JIONG:
:SIMA_YONG:
:SIMA_LUN:
:SIMA_YUE:
:SIMA_LIANG:
:SIMA_AI:
:PANG_TONG:
:HUANG_GAI:
:JIA_XU:
:GUO_JIA:
Age of Charlemagne
:Dan: Dan Dan
:Lombards: Lombards Lombards
:Avari: Avari Avari
:Vestfalia: Vestfalia Vestfalia
:Kordova: Kordova Kordova
:Asturia: Asturia Asturia
:Mercia: Mercia Mercia
:Franc: Franc Franc
Warhammer
:Bordeleaux: Bordeleaux Bordeleaux
:Breton: Bretonnia Bretonnia
:Karcassonne: Karcassonne Karcassonne
:Norsca: Norsca Norsca
:WinterTooth: WinterTooth WinterTooth
:Mousillon: Mousillon Mousillon
:VonCarstein: VonCarstein VonCarstein
:Vampire: Vampire Vampire
:CrookedMoon: CrookedMoon CrookedMoon
:Green: Green Green
:TheBloody Handz: TheBloody Handz TheBloody Handz
:WoodenElves: WoodenElves WoodenElves
:Argwylon: Argwylon Argwylon
:DW3: Karak Kadrin Karak Kadrin
:Dwarfs: Dwarfs Dwarfs
:Clan Angrund: Clan Angrund Clan Angrund
:Beastmans: Beastmans Beastmans
:Shadow: Shadowgave Shadowgave
:Chaos: Chaos Chaos
:Mid: Middenland Middenland
:Empire: Empire Empire
:DE1: Naggarond Naggarond
:DE4: The Blessed Dread The Blessed Dread
:DE3: Har Ganeth Har Ganeth
:DE2: Cult of Pleasure Cult of Pleasure
:HE2: Order of Loremasters Order of Loremasters
:HE3: Avelorn Avelorn
:HE1: Lothern Lothern
:HE4: Nagarythe Nagarythe
:SC3: Clan Rictus Clan Rictus
:SC2: Clan Pestilens Clan Pestilens
:SC1: Clan Mors Clan Mors
:LM2: Last Defenders Last Defenders
:LM1: Hexoatl Hexoatl
:TK4: Followers of Nagash Followers of Nagash
:TK2: Exiles of Nehek Exiles of Nehek
:TK3: Court of Lybaras Court of Lybaras
:VC4: The Barrow Legion The Barrow Legion
:TK1: Khemri Khemri
:VP1: Pirates of Sartosa Pirates of Sartosa
:VP3: The Drowned The Drowned
:VP2: The Dreadfleet The Dreadfleet
:VP4: Vampire Coast Vampire Coast
Attila
:WRE: Western Rome Empire Western Rome Empire
:ALANS: Alans Alans
:Sclavenians: Sclavenians Sclavenians
:Visigoths: Visigoths Visigoths
:lakhmids: Lakhmids Lakhmids
:langobards: Langobards Langobards
:ERE: Eastern Roman Empire Eastern Roman Empire
:Venedians: Venedians Venedians
:aksum: Aksum Aksum
:Ostrogoths: Ostrogoths Ostrogoths
:alamans: Alamans Alamans
:Huns: Huns Huns
:Anteans: Anteans Anteans
:Vandals: Vandals Vandals
:swebs: Swebs Swebs
:Garamantians: Garamantians Garamantians
:Saxons: Saxons Saxons
:white_huns: White Huns White Huns
:burgundians: Burgundians Burgundians
:Franks: Franks Franks
:Sassanid_empire: Sassanid Empire Sassanid Empire
:Ostrogoths_Kingdom: Ostrogoths Kingdom Ostrogoths Kingdom
:Jutes: Jutes Jutes
:roman_exp: ROMAN EXPEDITION ROMAN EXPEDITION
:himyar: Himyar Himyar
:Geats: Geats Geats
:caledonians: aledonians aledonians
:picts: Picts Picts
:tanuhids: Tanuhids Tanuhids
:Danes: Danes Danes
:ebdanians: Ebdanians Ebdanians
Thrones of Britannia
:Sc2: Mide Mide
:Sc1: Circenn Circenn
:EN2: West Seaxe West Seaxe
:EN1: Mierce Mierce
:WEL1: Strat Clut Strat Clut
:WEL2: Gwined Gwined
:GV1: East Engle East Engle
:GV2: Northymbre Northymbre
:SV2: Sudreyar Sudreyar
:SV: Dyflin Dyflin
Rome II
:arevaki: Arevaki Arevaki
:Rome: Rome Rome
:Iceni: Iceni Iceni
:Athens: Athens Athens
:Seleucids: Seleucids Seleucids
:saba: Saba Saba
:Massagetae: Massagetae Massagetae
:Carthage: Carthage Carthage
:massalia: massalia massalia
:Suebi: Suebi Suebi
:Pergam: Pergam Pergam
:Parthia3: Parthia3 Parthia3
:kolhida: Kolhida Kolhida
:Galatia: Galatia Galatia
:armenia2: Armenia2 Armenia2
:Roxolani: Roxolani Roxolani
:kush: Kush Kush
:luzitani: Luzitani Luzitani
:sirakuzi: Sirakuzi Sirakuzi
:Masaesyli: Masaesyli Masaesyli
:nervii: Nervii Nervii
:Egypt: Egypt Egypt
:ardei: Ardei Ardei
:tili: Tili Tili
:Pontus4: Pontus4 Pontus4
:geti: Geti Geti
:Arverni: Arverni Arverni
:Baktria: Baktria Baktria
:Scythia: Scythia Scythia
:nabatea: Nabatea Nabatea
:Macedon: Macedon Macedon
:boii: Boii Boii
:Sparta: Sparta Sparta
:odirsskoecarstvo: Odirsskoecarstvo Odirsskoecarstvo
:Kimmeria: Kimmeria Kimmeria
:Epirus: Epirus Epirus
NTW
:niderland: Niderland Niderland
:spain: Spain Spain
:austria: Austria Austria
:portugal: Portugal Portugal
:denmark: Denmark Denmark
:france: France France
:russia: Russia Russia
:osman: Osman Osman
:sweden: Sweden Sweden
:england: England England
:prussia: Prussia Prussia
Med
:viza: Viza Viza
:moors: Moors Moors
:hungary: Hungary Hungary
:scot: Scot Scot
:spainmed: Spain Spain
:egypt: Egypt Egypt
:denmarkmed: Denmark Denmark
:venice: Venice Venice
:milan: Milan Milan
:hre: Hre Hre
:rus: Rus Rus
:portugalmed: Portugal Portugal
:poland: Poland Poland
:turk: Turk Turk
:mafia: Mafia Mafia
:franch: Franch Franch
:englandmed: England England
Rome
:romano_british: Romano British Romano British
:symbol24_greek_citi Symbol24 Greek Cities Symbol24 Greek Cities
:symbol24_spain: Symbol24 Spain Symbol24 Spain
:berbers: Berbers Berbers
:symbol24_egypt: Symbol24 Egypt Symbol24 Egypt
:symbol24_romans_jul Symbol24 Romans Julii Symbol24 Romans Julii
:symbol24_britons: Symbol24 Britons Symbol24 Britons
:symbol24_numidia: Symbol24 Numidia Symbol24 Numidia
:lombardi: Lombardi Lombardi
:symbol24_germans: Symbol24 Germans Symbol24 Germans
:symbol24_seleucid: Symbol24 Seleucid Symbol24 Seleucid
:symbol24_dacia: Symbol24 Dacia Symbol24 Dacia
:symbol24_pontus: Symbol24 Pontus Symbol24 Pontus
:symbol24_armenia: Symbol24 Armenia Symbol24 Armenia
:symbol24_macedon: Symbol24 Macedon Symbol24 Macedon
:symbol24_thrace: Symbol24 Thrace Symbol24 Thrace
:empire_east: Empire East Empire East
:symbol24_gauls: Symbol24 Gauls Symbol24 Gauls
:symbol24_scythia: Symbol24 Scythia Symbol24 Scythia
:symbol24_carthage: Symbol24 Carthage Symbol24 Carthage
:symbol24_parthia: Symbol24 Parthia Symbol24 Parthia
Mems
:nonono: nonono nonono
:freid: Freid Freid
:terminator: Terminator Terminator
:jackie-chan: Jackie Chan Jackie Chan
:whynot: Whynot Whynot
:alone: Alone Alone
:7739: 7739 7739
:uebu: Uebu Uebu
:shkololo: Shkololo Shkololo
:notbad: Notbad Notbad
:troll5: Troll5 Troll5
:fyeah: Fyeah Fyeah
:trollface: Trollface Trollface
:candoit: Candoit Candoit
:troll1: Troll1 Troll1
:o-o: O O O O
:epicwin: Epicwin Epicwin
Motherofgod Motherofgod Motherofgod
:EHHH: EHHH EHHH
:Piero: Piero Piero
:troll11: Troll11 Troll11
:troll15: Troll15 Troll15
:why: Why Why
:jyrik: Jyrik Jyrik
:Lomaniy: Lomaniy Lomaniy
:troll4: Troll4 Troll4
:povar: Povar Povar
:zapili: Zapili Zapili
:bm: Bm Bm
:fuuuu: Fuuuu Fuuuu
:ahaha: Ahaha Ahaha
:trolll: Trolll Trolll
:borat: Borat Borat
:vanga: Vanga Vanga
:DrEvil: DrEvil DrEvil
:ebattiloh: Ebattiloh Ebattiloh
:nupochemu: Nupochemu Nupochemu
:troll8: Troll8 Troll8
:tom: Tom Tom
:facepalm: Facepalm Facepalm
:lol: Lol Lol
:feer: Feer Feer
:pfff: PFFF PFFF
:omg: Omg Omg
:okay: Okay Okay
Smilies
:\ 57 57
;) 62 62
:( 70 70
:D 77 77
:o 58 58
:p 111 111
:9: 9 9
:105: 105 105
:17: 17 17
:65: 65 65
:113: 113 113
:25: 25 25
:73: 73 73
:ninjastar: Ninjastar Ninjastar
:33: 33 33
:81: 81 81
:41: 41 41
:) 89 89
:1: 1 1
:49: 49 49
:97: 97 97
:54: 54 54
:102: 102 102
:crab: Crab Crab
:14: 14 14
:110: 110 110
:huh: Huh Huh
:22: 22 22
:manul: Manul Manul
:30: 30 30
:78: 78 78
:38: 38 38
:86: 86 86
:46: 46 46
:slowpoke: Slowpoke Slowpoke
:94: 94 94
:6: 6 6
:99: 99 99
:butcher: Butcher Butcher
:11: 11 11
:59: 59 59
:107: 107 107
:19: 19 19
:67: 67 67
:legioner: Legioner Legioner
:27: 27 27
:75: 75 75
:35: 35 35
:83: 83 83
:43: 43 43
:91: 91 91
:3: 3 3
:vaganych: Vaganych Vaganych
:51: 51 51
:8: 8 8
:56: 56 56
:104: 104 104
:dwarf: Dwarf Dwarf
:16: 16 16
:64: 64 64
:112: 112 112
:ii: Ii Ii
:24: 24 24
:72: 72 72
:mhu: Mhu Mhu
:32: 32 32
:80: 80 80
:spok: Spok Spok
:40: 40 40
:88: 88 88
:48: 48 48
:96: 96 96
:101: 101 101
:centurion: Centurion Centurion
:13: 13 13
:61: 61 61
:109: 109 109
:hg: Hg Hg
:21: 21 21
:69: 69 69
:29: 29 29
:ra: Ra Ra
:37: 37 37
:85: 85 85
:45: 45 45
:93: 93 93
:5: 5 5
:53: 53 53
:10: 10 10
:106: 106 106
:18: 18 18
:66: 66 66
:114: 114 114
:lasersword: Lasersword Lasersword
:26: 26 26
:74: 74 74
:notch: Notch Notch
:34: 34 34
:82: 82 82
:): Smile Smile
:tort: Tort Tort
:42: 42 42
:mad: Mad Mad
:90: 90 90
:2: 2 2
:50: 50 50
:98: 98 98
:55: 55 55
:103: 103 103
:15: 15 15
:63: 63 63
:23: 23 23
:71: 71 71
:mee: Mee Mee
:31: 31 31
:79: 79 79
:sm195: Sm195 Sm195
:39: 39 39
:87: 87 87
:47: 47 47
:95: 95 95
:100: 100 100
:cap: Cap Cap
:12: 12 12
:60: 60 60
:108: 108 108
:harupeka: Harupeka Harupeka
:20: 20 20
:68: 68 68
:28: 28 28
:76: 76 76
:petrosyan: Petrosyan Petrosyan
:36: 36 36
:84: 84 84
:44: 44 44
:92: 92 92
:4: 4 4
:52: 52 52
:121: 121 121
:118: 118 118
:115: 115 115
:120: 120 120
:117: 117 117
:119: 119 119
:116: 116 116

GMT +3, : 22:43.


Design by VlaD, Ugomon, Pensioner, Don Quixote, Surgut, Tokar, ChechenDi & Jur